PLEASE WAIT
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
MENU
MENU

Anatomiczny dowód aktywności organu Jacobsona (VNO) u ludzi
Wessels Q1, Hoogland PV, Vorster W.
1 Lancaster Medical School, Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, Lancaster, UK.
Abstrakt
enigmatycznych doniesień o oddziaływaniu feromonów na ludzkie zachowanie, większość autorów jest obecnie zgodna co do faktu, że istnienie neuroreceptywnej funkcji narządu VNO u dorosłego człowieka można wykluczyć ze względu na brak obu neuronowych komórek receptywnych spotykanych u innych ssaków w ich narządach VNO. W niniejszym artykule zostały wykorzystane badania zwłok dorosłych osobników europejskiego (kaukazoidalnego) pochodzenia, a wykonany przekrój poprzeczny głów umożliwił dostęp do przegród nosowych, które wizualnie zbadano pod kątem występowania otworów VNO. Pobrano próbki tkanek, które umieszczono w żelatynie. Materiał skrojono i przebadano seryjnie (kriomikrotomia). Następnie wykonano barwienie metodą Nissla oraz barwienie immunohistochemiczne z przeciwciałem wobec białka wiążącego wapń. Prezentowane tu wyniki badań potwierdzają obustronną obecność VNO w zwłokach dorosłych osobników i wykazują morfologiczne połączenia komórek receptorowych VNO ze znajdującymi się pod nimi naczyniami włośniczkowymi (kapilarnymi). Ponadto, poprzez ekspresję białka wiążącego wapń w części tych komórek receptorowych, wykazano możliwość występowania wewnątrzwydzielniczej (dokrewnej) aktywności związanej z nabłonkiem tej chemosensorycznej struktury.
Źródło: Anatomical evidence for an endocrine activity of the vomeronasal organ in humans
Data publikacji: 19.02.2014r.


Komentarz Feromony.pl:
Pomimo wcześniejszych hipotez, że VNO nie występuje u ludzi, wyniki z 2014r. potwierdzają, że VNO jest obecne u człowieka i jest połączone z naczyniami kapilarnymi.


« Powrót do pozostałych badań