Program Partnerski Feromony.pl

REGULAMIN

Regulamin Programu Partnerskiego serwisu Feromony.pl:


I. Strony i definicje
 • Program Partnerski - program afiliacyjny określający zasady współpracy między Organizatorem a Partnerem
 • Regulamin - Regulamin Programu Partnerskiego Feromony.pl
 • Organizator - firma Inter Technologie, zarejestrowana we Wrocławiu, przy ulicy Inowrocławskiej 17/74, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6893, NIP 925-185-18-52, REGON 977905240
 • Adres Korespondencyjny - Inter Technologie, ul. Inowrocławska 17/74, 53-653 Wrocław
 • Partner - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy współpracujący z Organizatorem, który dokonał rejestracji w Programie Partnerskim
 • Przedsiębiorca - Partner będący zarejestrowanym podatnikiem, upoważnionym do wystawiania rachunków lub faktur VAT
 • Osoba Fizyczna - Partner nie będący przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Strona WWW - strona internetowa, na której umieszczony został Link Partnerski.
 • Serwis - Serwis Feromony.pl, wraz z jego podstronami w zakresie domeny
 • Link Partnerski - indywidualne hiperłącze, link w postaci adresu HTTP, udostępnione Partnerowi przez Organizatora, pozwalające na przekierowanie Internauty na strony Serwisu
 • Internauta - dowolna osoba odwiedzająca Stronę WWW, nie będąca Partnerem, ani z nim nie spokrewniona
 • Klient - Internauta, nie będący Partnerem oraz z nim nie spokrewniony, który został przekierowany ze Strony WWW na strony Serwisu poprzez Link Partnerski i w ciągu 30 dni od czasu pierwszego przekierowania dokonał zakupu w Serwisie
 • Prowizja - wynagrodzenie dla Partnera za pozyskanie nowych Klientów, którzy nie znajdują się jeszcze w bazie Serwisu.
 • Umowa - umowa nawiązywana między Partnerem oraz Organizatorem, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w celu pozyskania określonej ilości Klientów dla Serwisu
II. Założenia wstępne
 • Organizator jest właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Feromony.pl oraz organizatorem i koordynatorem Programu Partnerskiego.
 • Cel Programu Partnerskiego - pozyskanie określonej w Umowie ilości aktywnych Klientów dla Serwisu, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zachęcenie Internautów, którzy nie są jeszcze Klientami Serwisu, do dokonania zakupu w Serwisie.
 • Pozyskiwanie nowych Klientów odbywa się poprzez wykorzystywanie przez Partnerów powierzchni na Stronach WWW oraz przekierowywanie Internautów na strony Serwisu dzięki otrzymanym, indywidualnym Linkom Partnerskim.
 • Przedmiotem Umowy i współpracy nie jest zgromadzenie określonej prowizji przez Partnera, a pozyskanie dla Organizatora unikalnych, nowych Klientów, którzy opłacą zamówiony towar bądź usługę. Prowizja wypłacana jest jednorazowo za pozyskanie nowego Klienta. Prowizja za kolejne zakupy danego Klienta nie jest wypłacana.
 • Organizator z tytułu pozyskania określonej ilości Klientów uiszczać będzie na rzecz Partnera opłaty na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 • Partnerem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce i będąca rezydentem w rozumieniu przepisów podatkowych lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski. Osoba niepełnoletnia, w wieku powyżej 16 lat może zostać Partnerem, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: http://www.feromony.pl/pp/rejestracja
 • Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony przez Partnera zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 5 dni od zaistnienia zmiany.
 • Organizator ma prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 • Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim, bez względu na liczbę Stron WWW.
 • Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Partnera, zostanie zawarta pomiędzy stronami Umowa o współpracy, której treść Partner ma obowiązek wydrukować, podpisać i przesłać Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, na Adres Korespondencyjny, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie odesłany Partnerowi.
 • Umowa zostaje zawarta w dniu aktywacji konta Partnera. Miejscem zawarcia Umowy jest Wrocław. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 • Na czas trwania Umowy Organizator udostępnia Partnerowi panel Programu Partnerskiego, dostępny po zalogowaniu, w ramach którego, Partner może generować Linki Partnerskie, przeglądać statystyki oraz zarządzać płatnościami. Dostęp do panelu nie jest możliwy po wygaśnięciu Umowy oraz w przypadku blokady konta.
 • Klientem może zostać każda osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie w serwisie Feromony.pl
 • Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
III. Zakładanie konta w Programie Partnerskim
 • Informacje zamieszczone na stronie http://www.feromony.pl/program-partnerski skierowane są do potencjalnych Partnerów i stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia współpracy.
 • W celu zawarcia współpracy należy zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim dostępnymi na stronie http://www.feromony.pl/program-partnerski, zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego i dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.feromony.pl/pp/rejestracja i akceptując postanowienia Regulaminu. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu Programu Partnerskiego jest konieczne do utworzenia konta i zawarcia współpracy. Dokonanie tych czynności stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy.
 • Po rejestracji w Programie Partnerskim działania Partnera oraz Strony WWW mogą podlegać weryfikacji przez Organizatora. Organizator może ocenić zgodność Stron WWW z wymaganiami Programu Partnerskiego i tematyką Serwisu, weryfikację praw do dysponowania Stronami WWW, a także celowość nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych wyjaśnień ze strony Partnera.
 • Po wstępnej akceptacji przez Organizatora, konto Partnera zostaje aktywowane. Organizator zastrzega sobie możliwość deaktywowania konta lub jego usunięcia i zerwania współpracy w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu.
IV. Funkcjonowanie Programu Partnerskiego
 • Warunkiem niezbędnym do uznania konkretnego Internauty za osobę poleconą przez Partnera jest to, aby Internauta znalazł się w Serwisie w wyniku aktywowania Linku Partnerskiego Partnera.
 • Efektem pierwszego wejścia dowolnego Internauty do Serwisu przez Link Partnerski jest zapisanie pliku cookie ("ciasteczka") na komputerze Internauty oraz adresu IP Internauty w systemie Serwisu. Pozwala to na identyfikację danego Internauty i jego zakupów w Serwisie jako dokonanych z polecenia określonego Partnera.
 • Rejestrowane są tylko unikalne wejścia danych Internautów. Internauta wchodzący wielokrotnie z tego samego komputera zostanie zapisany jako 1 potencjalny Klient.
 • Plik cookie zapisywany jest na okres 30 dni i w związku z tym zamówienie musi zostać złożone przez Internautę w ciągu 30 dni od czasu jego pierwszego wejścia na strony Serwisu.
 • Ponieważ jedynym celem Programu Partnerskiego jest pozyskanie nowych Klientów, Prowizja dla Partnera za pozyskanie danego Klienta wypłacana jest wyłącznie za pierwsze zamówienie Klienta.
V. Obowiązki Partnera
 • Partnerem może być podmiot, który na mocy zawartych umów oraz regulaminów może dysponować powierzchnią na Stronach WWW innych podmiotów. Partner oświadcza, iż posiada Stronę WWW, do której ma pełne prawa oraz oświadcza, iż posiada wszelkie zezwolenia i zgody na umieszczanie Linków Partnerskich na Stronach WWW nie będących jego własnością. Organizator może zażądać od Partnera przedstawienia dokumentacji pozwalającej stwierdzić legalność jego działań.
 • Umieszczanie Linków Partnerskich przez Partnera winno mieć na celu zachęcenie Internauty do zostania Klientem Serwisu Feromony.pl
 • Partner oświadcza, że będzie działał w dobrej wierze w stosunku do Organizatora i innych Partnerów.
 • Partner zamieszcza Linki Partnerskie na wybranych stronach na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę regulaminy oraz zasady serwisu, w którym Linki Partnerskie zostaną umieszczone.
 • Partner oświadcza, iż wykonywane przez niego działania zamieszczania Linków Partnerskich i promocji Serwisu na Stronach WWW są zgodne z regulaminami i zasadami danych Stron WWW. W przeciwnym wypadku Partner zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia, bądź dopasowania ich do warunków obowiązujących regulaminów oraz na życzenie właściciela danej Strony WWW.
 • Partner może powiązać Link Partnerski z własną kreacją reklamową, typu banner i innymi formami reklam. Każda tego rodzaju kreacja musi zostać zatwierdzona przez Organizatora.
 • Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w Link Partnerski, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy Stron WWW, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić Linki Partnerskie.
 • Strona WWW powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony WWW przez cały czas obowiązywania Umowy.
 • Strona WWW w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Organizatora w każdym czasie, aby umożliwić Organizatorowi możliwość sprawdzenia przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu Programu Partnerskiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania Stron WWW, działań Partnera i do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku umieszczenia na Stronie WWW treści naruszających prawo lub normy obyczajowe (treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób oraz grup społecznych), treści naruszających lub zachęcających do naruszania praw autorskich, treści naruszających zasady uczciwej konkurencji, treści szkodliwych - zawierających wirusy, itp. oraz w przypadku gdy działania Partnera mogą nosić znamiona SPAMu
 • Zamieszczane Linki Partnerskie mogą zostać odrzucone przez Organizatora w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 • Partner działa we własnym imieniu, niezależnie od Organizatora. Oznacza to, że nie ma prawa przedstawiać się jako Organizator lub Serwis, lub wprowadzać w błąd Internautów tak, by podejrzewali, iż jest jego przedstawicielem, reprezentantem lub pracownikiem. Partner nie ma również prawa umieszczać Linków Partnerskich i kreacji z nim związanych w taki sposób, jak gdyby były zamieszczone przez sam Serwis bądź Organizatora.
VI. Ograniczenia, niedozwolone czynności, złamanie zasad regulaminu
  Niedozwolone jest:
  • zamieszczanie Linków Partnerskich w serwisach Feromony.pl.
  • Zamieszczanie Linków Partnerskich na forum Ferum.pl jest dozwolone wyłącznie w stopce wartościowego wpisu. Za wartościowy wpis uważa się wpis merytoryczny, dający wartość innym użytkownikom Ferum, a nie służącym wyłącznie sprzedaży.
  • umieszczanie Linków Partnerskich na Stronach WWW nie zatwierdzonych przez Organizatora,
  • wykorzystywanie grafik i kreacji powiązanych z Linkiem Partnerskim nie zatwierdzonych przez Organizatora,
  • legitymowanie się jako pracownik, reprezentant, przedstawiciel Organizatora lub Serwisu Feromony.pl,
  • podszywanie się pod Organizatora lub Serwis we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach (np. Adwords), anonsach, na Stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Serwisu oraz działanie w taki sposób, aby sprowokować Internautę do odczytania treści i kreacji powiązanych z Linkiem Partnerskim, jak gdyby były one zamieszczone przez samych pracowników Feromony.pl lub Organizatora.
   Zadaniem Partnera jest zadbanie o to, aby Internauta miał świadomość, iż nie ma do czynienia z reklamą przeprowadzaną przez sam Serwis Feromony.pl, ale wiedział, że Serwis jest faktycznie polecany przez osobę trzecią, jaką jest Partner.
   Przykłady niepoprawnego zapisu: "Zapraszamy do zakupów w Feromony.pl: [Link Partnerski]", "Najlepsze feromony tylko w: [Link Partnerski]"
   Przykłady poprawnego zapisu: "Polecam Feromony.pl: [Link Partnerski]", "Zawsze kupuję w: [Link Partnerski]"
  • wprowadzanie w błąd Internautów przedstawiając tematykę Serwisu oraz Linków Partnerskich w sposób niezgodny z rzeczywistością; Internauta musi wiedzieć, iż wchodząc na stronę Serwisu zapozna się z feromonami lub tematyką pokrewną; zabrania się stosowania słów kluczowych oraz grafik niezgodnych z treścią Serwisu,
  • automatyczne wywoływanie Linku Partnerskiego i otwieranie okien Serwisu (w tym samym lub nowym oknie) po wejściu lub wyjściu ze Strony WWW; Internauta musi świadomie i z własnej woli kliknąć w dany Link Partnerski; przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone,
  • uruchamianie podstron Serwisu w częściach Strony WWW, np. w oknach i ramkach,
  • zamieszczanie Linków Partnerskich bezpośrednio w reklamach Google Adwords
  • oferowanie jakichkolwiek korzyści materialnych lub niematerialnych, w zamian za kliknięcie w Link Partnerski,
  • uzależnienie dostępu do usług oferowanych na Stronie WWW od aktywacji Linku Partnerskiego,
  • wykorzystywanie Linku Partnerskiego w systemach pay-to-click lub click-harvester, bądź innych systemach, skryptach, programach lub metodach mających na celu wygenerowanie sztucznych kliknięć,
  • rozsyłanie tak zwanego SPAMu - naruszania przez Partnera ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
  • wykorzystywanie materiałów z Serwisu, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów,
  • modyfikowanie kodu Linku Partnerskiego wygenerowanego przez Organizatora, w sposób zmieniający jego funkcjonalność, bądź manipulowanie kodem Strony WWW, za pomocą dowolnych metod, w celu modyfikacji funkcjonalności Serwisu oraz Linków Partnerskich,
 • Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem przez niego postanowień Umowy i Regulaminu.
 • Naruszenie Regulaminu Programu Partnerskiego może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy i innymi sankcjami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 • W przypadku, gdy według Organizatora Partner działa na jego szkodę lub promuje produkty i Serwis w sposób niedozwolony, lub działa na szkodę innych Partnerów, Organizator ma prawo zablokować konto Partnera oraz rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 • Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator może żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego koncie.
 • W przypadku naruszeń uznanych przez Organizatora za mniejszej wagi, Organizator może zablokować konto Partnera i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację konta. Blokada konta oznacza wygaśnięcie funkcji Programu Partnerskiego, tj. brak dostępu do panelu oraz nienaliczanie Partnerowi opłat z tytułu udziału w Programie Partnerskim.
VII. Prowizja, płatności
 • Partner otrzyma wynagrodzenie w postaci Prowizji za pozyskanie nowego Klienta. Nowym Klientem jest Internauta, który w chwili zakupu nie był jeszcze Klientem Serwisu.
 • Ponieważ celem Programu Partnerskiego jest pozyskanie nowych Klientów dla Serwisu, Prowizja wypłacana jest wyłącznie za pierwszy zakup danego Klienta.
 • Prowizja za dane zamówienie wypłacana jest tylko raz, jednemu Partnerowi. Jeżeli Internauta aktywuje Linki Partnerskie kilku Partnerów, a następnie dokona zakupu, Prowizja przydzielona zostanie jedynie dla pierwszego Linku Partnerskiego, przez który nastąpiło wejście danego Internauty.
 • Wysokość prowizji obliczana jest od wartości netto produktów pierwszego zamówienia, po pomniejszeniu ich wartości o ewentualne rabaty, z jakich skorzystał Internauta.
 • Początkowa Prowizja każdego Partnera wynosi 10% wartości netto pierwszego zakupu Klientów. Jest to "Pierwszy Próg Prowizyjny".
 • Prowizja Partnera jest aktualizowana przez administratora, w momencie kiedy osiąga nowy "Próg Prowizyjny", określany przez "Liczbę Pozyskanych Klientów", według tabeli poniżej:


 • Próg Prowizyjny: Liczba pozyskanych klientów: Wysokość prowizji:
  1 0-1 10%
  2 2-4 11%
  3 5-9 12%
  4 10-19 13%
  5 20-34 15%
  6 35-54 18%
  7 55-89 21%
  8 90 i więcej 24%


 • Progi Prowizyjne są aktualizowane przez organizatora raz dziennie w dni robocze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia indywidualnej wysokości stawki prowizyjnej w porozumieniu z każdym z Partnerów.
 • Partner w każdej chwili obowiązywania Umowy może kontrolować stan środków skumulowanych na swoim rachunku, w Panelu zarządzania dostępnym po zalogowaniu do Programu Partnerskiego.
 • Prowizja zgromadzona na koncie Partnera nie zawiera podatku VAT.
 • Każdorazowa wypłata uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji dokonywanej przez Organizatora przestrzegania warunków Umowy przez Partnera.
 • Wypłata Prowizji może nastąpić dopiero po podpisaniu Umowy przez Partnera i przesłaniu jej drogą pocztową na Adres Korespondencyjny Organizatora. W przypadku, gdy Partnerem jest Przedsiębiorca, dodatkowym wymogiem jest otrzymanie przez Organizatora faktury lub rachunku od Partnera.
 • Prowizje mogą zostać wypłacone jedynie za pozyskanie aktywnych Klientów. Aktywnym Klientem jest Klient, który zapłacił za zamówiony w Serwisie produkt bądź usługę. Niektóre zamówienia zostają opłacone przez Klientów natychmiast, zaraz po ich złożeniu, pozostałe, ze względu na wysyłkę paczek za pobraniem, opłacane są nawet po 2 tygodniach od ich złożenia.
VIII. Wypłata Prowizji
Istnieją trzy możliwości otrzymania Prowizji zgromadzonej w Programie Partnerskim, zależnie od tego czy Partner współpracuje jako Przedsiębiorcą, czy też jako Osoba Fizyczna. Partner wybiera formę współpracy podczas wypełniania formularza zakładania własnego konta.
Przedsiębiorca
 • Przedsiębiorca wystawia Organizatorowi fakturę VAT lub rachunek na kwotę netto w wysokości zgromadzonej Prowizji. W przypadku płatników VAT kwota netto będzie powiększona o podatek VAT.
 • Faktura lub rachunek powinny być przesłane na Adres Korespondencyjny Organizatora listem poleconym.
 • Wystawiony dokument nie może wskazywać na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku od Przedsiębiorcy, Organizator dokona wypłaty kwoty brutto na wskazany przez Partnera rachunek bankowy.
Osoba Fizyczna
 • Osoba Fizyczna rozliczana jest w ramach umowy zlecenie. Przedmiotem umowy jest pozyskanie przez Partnera określonej w umowie ilości nowych, unikalnych Klientów dla Serwisu, niezależnie od tego na jaką kwotę złożą oni zamówienia.
 • Minimalna Prowizja do wypłaty wynosi 150zł.
 • Kwota Prowizji zostanie wypłacona Partnerowi po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.
 • Partner zgłaszający żądanie wypłaty Prowizji, zobowiązany jest do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS i innych. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na Adres Korespondencyjny Organizatora. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.
 • Prowizja podlegająca wypłacie będzie pomniejszana o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
Wymiana na produkty feromonowe
 • Każda osoba może wymienić zgromadzoną prowizję na dowolne produkty feromonowe z oferty Feromony.pl
 • Możliwe jest pomniejszenie zgromadzonej prowizji o wybrane produkty. Nadwyżka pozostająca ze zrealizowanej wymiany przechodzi na poczet kolejnych produktów. Możliwe jest również dopłacenie różnicy, aby dokonać zakupu feromonów taniej - w kwocie pomniejszonej o zgromadzoną prowizję.
 • Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi stosownym narzędziem dostępnym w panelu Partnera.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości nadesłanych dokumentów lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
 • Prowizja naliczana jest za zamówienia, które zostały złożone w ciągu 30 dni od momentu pierwszego wejścia Internauty poprzez Link Partnerski. Doświadczenie mówi nam, iż 95% Klientów składa zamówienie w ciągu pierwszych 20 minut po wejściu na strony Serwisu.
 • Prowizja nie zostanie wypłacona Partnerowi dla zamówień złożonych bezpośrednio przez niego oraz osoby z nim spokrewnione.
 • Prowizja może zostać niewypłacona w momencie, gdy Organizator uzna, iż Partner lub Klient działał celowo na niekorzyść Organizatora.
 • Prowizja może zostać wypłacona jedynie przelewem na polski rachunek bankowy. Nie ma możliwości przelania pieniędzy na rachunki prowadzone za granicą, ani rachunki PayPal oraz pokrewne.
 • Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie Umowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych osobowych przez Partnera.
IX. Postanowienia końcowe
 • Wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu Partnerskiego wyjaśniane są przez Organizatora drogą e-mailową.
 • Spory mogące wyniknąć w ramach współpracy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Faktury VAT, rachunki oraz wszelką korespondencję należy wysyłać na Adres Korespondencyjny Organizatora: Inter Technologie, ul. Inowrocławska 17/74, 53-653 Wrocław.
 • Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Organizatora na adres e-mail podany przy rejestracji w Programie Partnerskim. Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania. Usunięcie danych przez Partnera, skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu Partnerskiego z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.
 • Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem http://www.feromony.pl/pp/regulamin i zapoznawania się z nimi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni przed wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem a Organizatorem wygasa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zamknięcia Programu Partnerskiego.
 • Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, z dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego.
 • Po wygaśnięciu umowy Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia w odniesieniu do Klientów, którzy dokonają Zakupu przed wygaśnięciem umowy.
 • Z upływem okresu wypowiedzenia Partner zobowiązany jest usunąć Linki Partnerskie oraz wszelkie informacje dotyczące Serwisu ze Strony WWW.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Partnerem oraz osobą kandydującą do zostania Partnerem, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
Data ostatniej aktualizacji: 12.07.2022r.