Feromony.pl ::: Regulamin konkursu "Feromony za darmo" w Feromony.pl
MENU
PLEASE WAIT.
Translating to your language...
This can take up to 15 seconds.
Wszystko o feromonach
Badania Naukowe
Forum
Blog
Newsletter
Kontakt
Regulamin konkursu "Feromony za darmo" w Feromony.pl

 • Organizatorem konkursu (dalej: "Konkurs") jest firma Inter Technologie, z siedzibą w Nowej Soli [67-100] przy ul. 9 Maja 4/2, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6893, posiadająca NIP 925-185-18-52 i numer Regon: 977905240.
 • Konkurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek, o godzinie 00:00 (począwszy od 11.01.2010r.) i trwa do następującej po nim niedzieli, do godziny 24:00.
 • Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin"). Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od drugiego dnia od jego ogłoszenia na stronie www.feromony.pl
 • Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób, które NIE SĄ jeszcze klientami Feromony.pl
 • W Konkursie biorą udział osoby, które w trakcie trwania Konkursu kompletnie wypełniły Formularz konkursowy, dostępny na stronie www.feromony.pl, zaakceptowały Regulamin, potwierdziły aktywność swojego adresu e-mail oraz odpowiedziały na pytanie konkursowe.
 • Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Jeżeli uczestnik Konkursu jest osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przed przystąpieniem do Konkursu powinien otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursach "Feromony za darmo" wyłącznie jeden raz. Wzięcie udziału w konkursie następującym po zakończeniu konkursu poprzedniego, w którym dany Uczestnik brał udział, kończy się dyskwalifikacją danego Uczestnika.
 • Każdy Uczestnik musi posługiwać się osobistym adresem e-mail, z którego nie korzysta inny Uczestnik, który brał udział w Konkursie.
 • Nad prawidłowym przebiegiem każdego Konkursu będzie czuwać Komisja powoływana przez Organizatora. Spośród Uczestników Konkursu Komisja wybierze jednego Uczestnika Konkursu, który według niej najciekawiej odpowiedział na pytanie konkursowe.
 • Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wygranej, do przekazania danych niezbędnych do doręczenia nagrody tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Organizator może zwrócić się do zwycięzcy Konkursu o przekazanie danych dodatkowych niezbędnych do wykonania obowiązków Organizatora związanych z przyznaniem nagrody. Nieprzekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 • Dane zwycięzcy Konkursu będą przechowywane przez Organizatora w bazie "BAZA KLIENTÓW". Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.feromony.pl/konkurs/feromony-za-darmo/wyniki, wskazując jego imię oraz adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, włącznie z wykonaniem rozmowy telefonicznej sprawdzającej Uczestnika Konkursu.
 • Nagroda przesłana zostanie zwycięzcy Konkursu drogą pocztową, w terminie 14 dni od przekazania danych niezbędnych do wysłania nagrody na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres. O ile zwycięzca Konkursu powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od powzięcia informacji o wygraniu nagrody, istnieje możliwość odbioru osobistego przyznanej nagrody we Wrocławiu, w biurze Organizatora.
 • Ponieważ wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, wygrana w konkursie jest zwolniona z podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użyte w ustawie określenie "w środkach masowego przekazu" mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 06.11.2009 r. nr ITPB2/415-678/09/ENB
 • W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby Organizatora lub adres mailowy, zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Konkursie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wygraniu nagrody.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz partnerów konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wyniki Konkursu. W razie wygranej przez w/w Uczestników Konkursu wybór ten jest automatycznie unieważniany.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: Inter Technologie, ul. Inowrocławska 17/74, 53-653 Wrocław. Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.
 • W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach osób biorących udział w Konkursie, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takich Uczestników Konkursu z Konkursu a także w skrajnych sytuacjach przerwania Konkursu. Decyzja o przerwaniu Konkursu jest indywidualną decyzją Organizatora.
 • W myśl Art. 286. Kodeksu Karnego: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...) § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzcy Konkursu i przyznaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci - rodziców - zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w przyszłości, w celach marketingowych, związanych z przesłaniem oferty zachęcającej do zakupu produktów i usług oferowanych przez Organizatora. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla Organizatora.
 • Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz dokonywania zmian w każdym czasie.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do podania pełnego wpisanego w Formularzu imienia oraz adresu e-mail Uczestnika, który widnieć będzie przez tydzień od ogłoszenia wyników na stronie www.feromony.pl/konkurs/feromony-za-darmo/wyniki.
 • Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 04.02.2016r. 
Wysyłamy do USA!
Koszt wysyłki do USA to tylko 19,99zł!
Złóż zamówienie teraz, a już za kilka dni będziesz trzymać paczkę w swoich rękach!


Do kolejnej realizacji zamówień pozostało: 19godz:17min
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Rozumiem.